Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

Тренирането на социални умения (ТСУ) представлява структуриран метод на обучение за усвояване на умения да се взаимодейства. Той е насочен към промяна на конкретните междуличностни поведения, които влияят на отношенията ни с другите – например равнището на настойчивост или неотстъпчивост, умениято да се слуша събеседника и да се води разговор, подходящи невербални умения и други умения, свързани със социалната компетентност. Основополагаща идея на ТСУ е, че социалното поведение, както и всяко друго двигателно умение (например управлението на автомобил или плуването) може да бъде разбито на съставните си части и заучено. Основната техника е ролевото изпълнение, състоящо се от три фази:

1. Провежда се лекция, дискусия, демонстрация, прожектиране на видеозапис или на филм относно конкретен аспект на умението. Това е особено важно, когато се усвоява неизвестно умение или когато се използват твърде фини социални техники. Особено ценна е демонстрацията, известна още като „моделиране”.

2. Определя се проблемната ситуация и се посочват подставени лица в партньорството с които обучаваните изпълняват ролята в сеанси с продължителност от 7 до 15 минути всеки. В групите за ТСУ функцията на такива лица може да се поеме от други обучавани. Фонът на ситуацията може да се допълни с писмени материали, например въпросници за интервю с кандидатите или фонова информация за личностни проблеми. Възможно е тези лица да преминат предварителна внимателна подготовка, за да са в състояние да задават разнообразни проблеми .

3. Провежда се сеанс за обратна връзка, изразяващ се в коментар от страна на треньора, дискусия с другите обучавани или възпроизвеждане на звуков или видеозапис. Вербалната обратна връзка се използва за конструктивно привличане на вниманието и за тактично акцентиране върху това, което обучаваният не е направил както трябва, а също и за насочване към алтернативни стилове на поведение.

Често има и четвърта фаза, в която се повтаря ролевото изпълнение (фаза 2) с оглед затвърждаване на новоусвоеното. Този базисен метод е обогатен с някои допълнителни към непосредственото ролево изпълнение техники, като: Невербална комуникация, възприемане на невербални сигнали, поемане ролята на другия, анализ на трудни социални ситуации, анализ на разговор и на поредица от взаимодействия, самопредставяне.

Тъй като това е обучение на конкретни социални умения, необходимо е те да бъдат модифицирани, за да съответстват на социалната принадлежност или на други субкултурни характеристики на обучаваните. Уменията, най-подходящи за дипломати или висши менаджери, няма да бъдат подходящи за безработния младеж. Хората, отиващи да работят в друга култура, трябва да бъдат обучени на специфичните за нея социални умения.

Програмите за ТСУ са били прилагани в редица различни области:

1. Навлизане в нови отношения, например създаване на ново приятелство или на любовна връзка.

2. Настойчивост, изразяване на позитивните и негативните чувства, отправяне на молби към другите и отхвърляне на техни молби – както в близките отношения, така и в по-безлични контакти като тези с продавачи или сервитьори.

3. Трениране на умения необходими за решаване на конкретни задачи, като провеждане на интревю, продаване, обучаване, публично изказване. В допълнение този метод е бил използван за обучение на родителските умения и за обучаването на самотни хора в умението да изслушват събеседника и да водят разговор, както и за преодоляване на проблемите, свързани със срамежливостта и самотата. ТСУ е било прилагано и при справяне с отношенията в работата.

Така например „средният” менаджер се сблъсква с широк спектър разнообразни ситуации, възникващи в хода на работната седмица, каито могат да включват председателстване на заседание, разговор с кандидат за работа, контакти с клиенти, получаване и даване на заповеди, провеждане на преговори, предаване на информация на колегите, решаване на конфликти, подготовка на новопостъпили работници и т.н. Всички тези проблеми изискват различни подходи, и различен стил.

Аналогични методи са били прилагани с оглед обучението в редица служебни отношения от типа „обслужващ – обслужван”, например консултация и медицинско интервю в отношенията лекар-пациент, отношението учител-ученик. Повечето програми за обучение, насочени към усъвършенстване на уменията за обучаване, използват методите на ТСУ. Съществуват и програми за обучение на полицайте в умението да се контактува с обществеността и да се водят преговори за освобождаване на заложници. Установено е, че ТСУ е също толкова добро или по-добро от алтернативните методи при професионалното обучение на учители, интервюиращи, търговци, лекари и др., както и при лечението на широк спектър психични заболявания.

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature