Редактор-фрийлансър  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова редактор-фрийлансър

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

PR.jpg

Ролята на съвременния PR се свързва с психологическото познание за ефективно медиавъздействие, стереотипите на убеждаващата комуникация и ред други проблеми. Явлението или феномена  PR  има за  цел промяна на отношението, мисленето и мнението на широк диапазон от аудиторията.

 

PR-ът използва също така и изключително широки средства и похвати, като непрекъснато търси нови техники, съобразно променящото се общество, култура и дух.

Рекламата донякъде, а PR- комуникациите по принцип- са диалог, който говори винаги с вътрешно разбираем, раздвижен, обвързан с аргументи и апели език - при това синкретичен и сведен до знаковостта на изобразяване и текст. Един тип езикова култура, съдръжаща всички техники на информационното пресъздаване.

Това е вид своеобразно съчленяване или синкретизъм с ефекта на психологическа игра между въображаемото и желаното.

Реформите обаче  в рекламния класицизъм, обикновено изграждан на принципа "наподобяване", както и реформите в PR-комуникациите с множеството определения за тях, допринесоха твърде много за естетическо раздвояване и приспособяване към модела на нисшите страсти. В този смисъл, може да се счита че това постави и началото на т.нар. черен PR.

Идеята за насочена масова комуникация от типа  черен PR е своего рода философия на убеждаващия прагматизъм. Тя е и онтология на понятието "масово изкуство" за непринуденото /подпраговото/ въздействие.

Въздействие, неотразяващо се като пример за една или друга илюзия, анонсиране или предизвикване на доверителност към елементарния свят на политиците, институциите, стоките и услугите. Целта на настоящата разработка е да разгледа мястото на т. нар. черен PR в съвременните медии у нас- как и докъде се разпростира неговото въздействие, върху какви техники се спира и може ли да бъде счита за нов култ?

Силата на рекламното изкуство се свежда до създаването на митове.

Силата на PR - дейностите до управление на общественото самосъзнание. Митологичният характер на убеждаващата комуникация е отражение на пазарната риторика: или съпреживяването между стоковия фетишизъм и социалната парадигма на оцеляващия разум.

Рекламният мит действа опосредстващо на разума и непосредствено на чувствата. По този начин той постига комуникативна хармония между действителността на предлаганото и потребностите на битието.

Изкуство за управление на общественото самосъзнание по метода на PR - комуникациите е както власт, модерация, един вид "Свръх-Аз" съзнание от логиката на човешкия живот, предопределена от необходимостта за социален ред: метаезика за ориентация в структурите на културния детерминизъм.

Култът към рекламата е белегова особеност на романтичното начало в човека, свикнал да бъде организиран в полето на усвояваните от него потребности и ценности. Чрез рекламата, той - човекът демонстрира един вид естетическа доверителност към стратегията за управление на масовото съзнание, и тази стратегия е видима от идеалистичното отношение към медийната политика:

Стратегията на информационния пазар благодарение на рекламното присъствие в неговите структури.

Преломът в изкуството да се прави убеждаваща комуникация по метода "Връзки с обществеността", започва с опита на индустриалното общество, драматично натоварено с прокламацията за печалба и нови технологии на живот. Във времето на преломите, PR-дейностите преживяват ренесанс и влизат в историята като кумир, като идол и гаранция за бъдещето на управляващия масовото съзнание фетиш - включително и политическата реклама - която купува образи за да ги продаде ефективно под формата на единствени ценности за обществото. 

Постоянните и динамични промени са един от най-характерните белези на новия век. А и всяко развитие и всеки успех е следствие от някаква промяна. Тя може да дойде отвсякъде: променят се технологии, идват поколения с различни ориентации, ценностите в обществото се сменят и т.н. Затова  непрекъснатото  развитие, адаптацията към новите обществени изисквания, стремежа към  съвършенство са предпоставки за устойчиво развитие на всяка организация.

В тези условия нараства ролята на публичната комуникация или както още тя се нарича - public relations (PR) . Днес тя се определя като социална технология, която е ориентирана към постигане на взаимодействие между една организация и нейните публики.

PR представя организационната политика чрез система от  целенасочени подходи, средства и техники, за да я направи не просто разбираема, а да мотивира публиката да вземе участие в нейното осъществяване. Ключовото понятие е реципрочност.

PR е технология насочена към най-пълно  изразяване на мисията на организацията - коя е тя, за какво съществува, какви социални потребности удовлетворява, как разбира своята обществена отговорност и т.н.

Същевременно чрез PR публиката заявява своите желания и изисквания към организацията и с тях тя е длъжна да се съобразява.

На тази основа се постига отговорно и взаимно полезно сътрудничество между организация и публика, без което е невъзможно удовлетворяването на потребностите им. Смисълът на PR  е установяване на устойчив диалог, спечелване на публиките за организационната политика и въвличането им в нейната реализация.

Онова, от което се нуждае всяка организация и без което е немислима реализацията на политиката й днес се нарича “публичност”. Без професионално да е организирано и да е управлявано присъствието й в общественото пространство, е невъзможно да се постигне най-важното - нейните публики да я идентифицират, разберат и да и се доверят.

Отделни изследователи и комуникатори по света все още продължават да интерпретират PR като съставна част на рекламата и като дейност, която е без особено значение за крайните резултати, достигани от организациите . Наистина, между двете технологии има някои общи неща.

Изходна точка и при рекламата, и при PR, например, са конкретните потребности на публиките. Ако те не се познават добре и рекламата, и PR няма да постигнат целите си. Двете технологии активно работят с медиите. PR и рекламата са комуникативни дейности, ориентирани към обща цел - увеличаване печалбите на конкретна организация.

Приликите обаче, не могат да елиминират много дълбоките различия между двете технологии. В сравнение с рекламата PR има огромни преимущества, които ми дават основание да твърдя, че това е технологията, която ще има ключово значение за просперитета на всяка организация през ХХІ век.

Едно от най-големите предимства на PR е, че неговото съобщение винаги е поставено в нетърговски контекст, за разлика от откровено търговския характер на рекламното послание.

Това гарантира на PR-вестта, че ще бъде безпроблемно възприета от непрекъснато увеличаващия се брой на хора, които целенасочено избягват всякаква реклама. Оттук и изключителната ефективност на PR в сравнение с рекламата: публиката възприема и се доверява на PR-съобщението, защото то е обективна информация, за разлика от заплатеното перчене на рекламата.

PR излиза в ролята на “третата страна”, която не се асоциира от публиките с преследване на користни цели . PR-посланията стигат до публиката индиректно и при тях отсъства негативният контекст, който съпътства винаги рекламите заради усещането, че някои е платил за появата им. На тази основа се появяват допълнителни ефекти, които не могат да бъде реализирани чрез рекламата.

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature