Редактор  

redaktor.jpg

ЮлиЯна Шапкарова - редактор

Администриране и поддръжка:

- Уеб сайтове, електронни магазини, електронни списания

- Редакция на съдържание, текстове и статии

- Художествено оформление

- Обработка на снимков материал

- Дигитален маркетинг

- User experience design (UX)

- Консултации

kamino20@gmail.com

0889 42 04 42

Facebook

Linkedin

   

Jukebox  

   

EL EROTISMO  

el_erotismo.jpg

   

WEB journal "Sexology & Human Nature"  

Sexology_Human_Nature.jpg

   

formirane_mnenie.jpg

Формиране на обществено мнение, което да подкрепя организационната политика, е сложен и продължителен процес. Статусът на всяка организация, определен чрез общественото мнение, е твърде динамичен - възможно е в различни периоди да има промени - например, от негативно към позитивно или към неутрално отношение.

Оттук и PR трябва да реализира различни задачи, след като е диагностицирал посоката на общественото мнение: да работи за поява на благоприятно за организацията обществено мнение,  за неутрализиране на враждебно спрямо нея обществено мнение или за модифицирането му в посока позитивиране; да укрепва формирано положително обществено мнение; да активизира “спящо” (скрито, латентно) обществено мнение.

Това предполага точна квалификация на богатото многообразие от фактори, влияещи в процеса на формиране на общественото мнение в благоприятна посока, но така също и на факторите, които водят до поява на критично или враждебно за корпоративната политика обществено мнение.

Затова въздействието на PR върху общественото мнение в процеса на неговото формиране и функциониране, е немислимо без проучвания на актуалните нагласи, очаквания и мнения. От една страна, те са необходими за точна диагностика на реалното състояние на общественото мнение в конкретен период, а от друга - самите те се превръщат в ефективен  “инструмент” за модифициране на общественото мнение.

Много често големи публики не са “покрити” информационно - те не знаят достатъчно не само за нещата, които са важни за организацията, но и за тези, които са от жизнено значение за тях самите. Най-често това се случва заради непрофесионално изграждана комуникация, например не са изследвани бариерите пред информационните потоци, които протичат към публиките.

Спасението в подобна ситуация е да се използва принципа на комуникативната диверсификация - максимално да се насища публичното пространство с информация от многообразни източници, което ще гарантира достигане до целевите публики на доминиращите тези на организацията. 

Във възможностите на PR е да ориентира vox populi да заработи в интерес на организацията. Насоките тук са няколко:

• пораждане на интерес към проблем, който не е забелязан от публиките;

• кристализиране на неоформено обществено мнение;

• “събуждане” на скрито  обществено мнение;

• прецизиране на посоката (насочеността) на обществено мнение;

• неутрализиране на враждебно обществено мнение;

• стабилизиране и укрепване на благоприятно обществено мнение .

Общественото мнение е извънредно чувствително към значителните събития и то няма да се стабилизира до тогава, докато значението на последиците от събитията не стане разбираемо за неговите носители. Ето защо PR  придобива за всяка организация стратегическо значение.

Хората са съпричастни дори и към засягащи ги болезнено решения на даден проблем, ако те са включени в дискусията за търсенето на алтернативи на решенията, ако тяхната реализация става в условията на откровеност и прозрачност, на достатъчна и алтернативна информация. Тогава се появява информираната публика, която е наясно и с проблемите, и с перспективите и е готова да сътрудничи. А в подобна ситуация и неразрешимите на пръв поглед проблеми биват  разрешавани.

Днес все повече се срещат определения на PR като  технология за “управление на публична репутация” . На него се разчита, за да бъдат отхвърляни необосновани обвинения, да се позитивира корпоративна репутация и се печели доверието на публики.

Организациите не могат да елиминират нарастващите изисквания от страна на обществото за  тяхната социална и морална ангажираност към света, в който действат. Публиките стават свръхчувствителни към спазването на професионални и други етични кодекси от всяка организация, без значение на големината й. Ето защо от жизнено значение за организациите е да имат повишена чувствителност и възприемчивост към очакванията на околната среда и към очертаващите се  тенденции в развитието й.

Публиките днес искат да общуват с организации, които са близки до тях, познават проблемите им, приятелски са ориентирани. Компания, която демонстрира такива качества на “характера си”, не може да има проблеми - с нея всеки иска да работи, да си сътрудничи, да потребява нейните стоки и услуги.

За да се изгради взаимоизгодно сътрудничество между една организация и нейните публики днес не е достатъчно да се показват техническите характеристики или удобствата на продуктите или услугите, предлагани от съответната организация. Всичко, което прави, например една компания, трябва да бъде представяно в аспекта на човечността. Има организации, които силно се конфронтират заради естеството на своята работа с околната среда - например, предприятия от химическата индустрия. Те почти винаги се възприемат като особено опасни и затова, и като   безсърдечни и алчни. При тях изискването за персонифицираност придобива ключово значение за успеха им.

Независимо дали една организация прилага PR или не, представа за нея сред целевите й публики, съществува. Но стихийно формираният образ носи много рискове - в информационното пространство витаят слухове, дезинформация, неетични техники се използват от нелоялни конкуренти  и пр. Само когато професионално е изграждан и поддържан, имиджа на организацията е в състояние да работи за повишаване  на нейната конкурентноспособност, за изграждане на желаните взаимоизгодни отношения между нея и публиките й.

Изграждането, обогатяването и съхраняването на организационната репутация днес е стратегическа задача за всяка организация, която иска да просперира в областта, в която професионално се реализира. Потребността от привличане на ресурсите на PR за конструиране на организационен имидж, е устойчива във времето, защото е адекватна реакция на очакванията на онези публики, от които зависи успеха на организацията и заедно с това и средство да се интегрират техните собствени ресурси в процесите на реализация на  организационната политика.

PR не е модна абревиатура, нито пък дейност, без която може и да се мине. Мястото, което ще заема една организация в съответната област, все повече ще се определя от уменията на нейните мениджъри да привличат и ресурсите на публиките за реализация на организационната политика. Затова преуспяването на която и да е организация ще е в нарастваща степен зависимо от отношението на различните публики към нея, от формираното обществено мнение за нея. А като гради позитивната репутация на организацията, PR осигурява и така необходимото й сътрудничество с публиките, приобщава ги към организационната политика. 

Чрез PR организацията получава високоефективни средства за запазване и разширяване  на вече достигнати позиции и за спечелване на нови привърженици - клиенти, делови партньори, симпатизанти, електорат и пр. Макар и невидими (което е важна част от PR-магията), ефективните публични комуникации градят устойчива и позитивна  репутация на организацията в обществото - най-сигурното условие и за нейния  успех.

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio
   
© 2006-2016 Сексология и Природа на Човека - Sexology & Human Nature